23/10/2021 13:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Trần Canh đồng chí
贈陳賡同志

Tác giả: Hồ Chí Minh - 胡志明

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 28/06/2015 14:57

 

Nguyên tác

香檳美酒夜光杯,
欲飲琵琶馬上催。
醉臥沙場君莫笑,
敵人休放一人回。

Phiên âm

"Hương tân" mỹ tửu dạ quang bôi,
Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi.
Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu,
Địch nhân hưu phóng nhất nhân hồi.

Dịch nghĩa

Rượu ngọt "sâm banh" trong chén ngọc dạ quang,
Sắp uống, tỳ bà trên ngựa đã giục giã.
Say sưa nằm lăn nơi sa trường, anh đừng cười nhé!
Chớ để cho một tên địch nào trở về.

Bản dịch của Phan Văn Các

"Sâm banh" rượu ngọt chén lưu ly,
Toan nhắp, tỳ bà ngựa giục đi.
Say khướt sa trường cười chớ vội,
Chẳng cho địch thoát một tên về.
Bài thơ này phỏng lời bài Lương Châu từ của Vương Hàn đời Đường. Tác giả gửi bài thơ này cho ông Trần Canh trước ngày 9-10-1950, khi quân ta đang thắng lớn trong chiến dịch Biên giới.

Nguồn:
1. Thơ chữ Hán Hồ Chí Minh, NXB Văn học, Hà Nội, 1990
2. Hồ Chí Minh toàn tập (tập 6), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Chí Minh » Tặng Trần Canh đồng chí