24/06/2024 16:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lê Trung Tông
棃中宗

Tác giả: Đặng Minh Khiêm - 鄧鳴謙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 26/06/2017 09:31

 

Nguyên tác

開明元悪稔無君,
天討誰容母弟親。
可笑南封姑息事,
不知虎豹性難馴。

Phiên âm

Khai Minh nguyên ác nẫm vô quân,
Thiên thảo thuỳ dung mẫu đệ thân.
Khả tiếu Nam Phong cô tức sự,
Bất tri hổ báo tính nan tuần.

Dịch nghĩa

Khai Minh Vương vốn lòng tà ác, nhiều lần không giữ đạo đối với vua,
Đã thay trời đánh dẹp, ai còn dung tha kẻ ruột thịt là em cùng mẹ.
Nực cười cho sự nhu nhược của Nam Phong,
Đâu có hay thú tính của loài hổ báo là khó thuần phục.

Bản dịch của nhóm Hoàng Thị Ngọ

Khai Minh vốn kẻ ác vô quân,
Hình phạt sao dong em ruột thân?
Đáng trách Nam Phong người nhu nhược,
Không biết hùm beo tính khó thuần.
Vua huý Long Việt, là con thứ ba của vua Lê Đại Hành, lúc trước được phong là Nam Phong Vương, sau được lập làm Hoàng Thái tử. Sau khi Lê Đại Hành qua đời, Khai Minh Vương Long Đĩnh nổi loạn, vua nghĩ rằng Long Đĩnh là em cùng mẹ nên xá tội cho. Vua mới lên ngôi được ba ngày thì bị Long Đĩnh giết chết.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Minh Khiêm » Lê Trung Tông