04/07/2022 00:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tụng giá tây chinh yết Tản Viên từ
從駕西征謁傘圓祠

Tác giả: Nguyễn Sĩ Cố - 阮士固

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 03/08/2008 23:48

 

Nguyên tác

山似天高晨岳靈,
心香纔叩已聞聲。
媚娘亦具威儀者,
且為書生保此行。

Phiên âm

Sơn tự thiên cao thần nhạc linh,
Tâm hương tài khấu dĩ văn thanh.
Mỵ Nương diệc cụ uy nghi giả,
Thả vị thư sinh bảo thử hành.

Dịch nghĩa

Núi cao như trời, thần núi linh thiêng,
Một nén hương lòng vừa cúi đầu khấn đã nghe tiếng vọng.
Mỵ Nương nếu là vị thần đầy đủ uy nghi,
Thì hãy phù hộ kẻ thư sinh trong chuyến đi này.

Bản dịch của Phạm Tú Châu, Huệ Chi

Núi chạm trời cao, thần núi linh,
Hương lòng vưa khấn đã nghe danh.
Mỵ Nương nếu quả uy nghi thực,
Giúp học trò qua cuộc viễn trinh.
Tây chinh ở đây chỉ cuộc chinh phạt nước Ai Lao (Lào).

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Sĩ Cố » Tụng giá tây chinh yết Tản Viên từ