21/10/2021 01:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khốc Lưu tư hộ kỳ 1
哭劉司戶其一

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 07/08/2010 22:36

 

Nguyên tác

離居星歲易,
失望死生分。
酒甕凝餘桂,
書籖冷舊芸。
江風吹雁急,
山木帶蟬曛。
一叫千迴首,
天高不爲聞。

Phiên âm

Ly cư tinh tuế dịch,
Thất vọng tử sinh phân.
Tửu ủng ngưng dư quế,
Thư thiêm lãnh cựu vân.
Giang phong xuy nhạn cấp,
Sơn mộc đới thiền huân.
Nhất khiếu thiên hồi thủ,
Thiên cao bất vị văn.

Dịch nghĩa

Xa lìa chốn cũ, tháng năm vần chuyển đắp đổi nhau,
Đường đời nhiều thất vọng, khiến tôi sống mà anh mất rồi.
Vò rượu đã cạn, tinh chất quế thơm còn đọng đây,
Thiếp thư lạnh lẽo nằm trong ống, mùi hương phôi phai.
Ngọn gió sông thổi giạt cánh nhạn,
Cây cối trên ngàn xào xạc tiếng ve đưa.
Một tiếng kêu vang, ngàn lân ngoài đầu,
Trời cao như không hề nghe thấy.

Bản dịch của Lê Quang Trường

Li biệt chừ, tháng năm vần chuyển,
Thất vọng chừ, sống chết chia ly.
Vò khô rượu, quế còn đây,
Thiếp thư lạnh lẽo phôi phai hương thừa.
Gió sông thổi xô lùa tiếng nhạn,
Cây ngàn đưa xào xạc lời ve.
Ngoái đầu tiếng vọng thảm thê,
Trời cao thăm thẳm như hề chẳng nghe.
Lưu tư hộ tức Lưu Phần, tự là Khứ Hoa, người Xương Bình (nay là huyện Xương Bình tỉnh Hà Bắc), đỗ tiến sĩ năm Bảo Lịch thứ hai (niên hiệu Đường Kính Tông Lý Thầm). Ông học rộng giỏi thơ văn, tính thông sách Xuân Thu của họ Tả (Khâu Minh), kết giao bạn bè, hay nói chuyện sự nghiệp vương bá, có chí thanh cao... Năm Đại Hoà thứ hai, ông thi kỳ sách thí để chọn hiền tài... Chỉ mình ông luận về hoàng môn (chỉ hoạn quan) chuyên quyền hống hách làm nguy hại xã tắc... Nhưng các quan chủ khảo không dám để tên Phần trong sổ... Sau đó bọn hoạn quan biết chuyện nên căm ghét ông, gièm ông có tội, ông bị biếm ra làm Tư hộ tham quân ở Liễu Châu rồi chết.
Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Khốc Lưu tư hộ kỳ 1