04/10/2022 06:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồng Bùi nhị Minh Trọng Trà giang dạ bạc
同裴二明仲茶江夜泊

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2014 18:45

 

Nguyên tác

弱纜危竿溯浪遲,
篙師催喚泊前磯。
沙迴江似愁腸曲,
暮靜風如酒力微。
異地不禁王粲感,
當年誰放蔡邕歸。
同遊漫嘆相逢晚,
剪燭論心淚濺衣。

Phiên âm

Nhược lãm nguy can tố lãng trì,
Cao sư thôi hoán bạc tiền ky.
Sa hồi giang tự sầu trường khúc,
Mộ tĩnh phong như tửu lực vi.
Dị địa bất cầm Vương Xán[1] cảm,
Đương niên thuỳ phóng Thái Ung[2] quy.
Đồng du mạn thán tương phùng vãn,
Tiễn chúc luận tâm lệ tiễn y.

Bản dịch của Hoa Bằng

Sào non, dây mảnh, ngược dòng gay
Chú lái hò nhau đỗ bến này
Bãi uốn, sông như sầu quặn khúc
Tối chìm, gió tựa rượu hơi say
Thái Ung năm ấy về ai để?
Vương Xán hồn quê rộn lúc này
Cùng hội cùng thuyền than gặp muộn
Khêu đèn tâm sự lệ vơi đầy
Bùi nhị Minh Trọng tức tôn thất Bùi Minh Trọng, bạn thân của tác giả. Sông Trà tức sông Trà Khúc, thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Tự Trọng Tuyên, người Nguỵ đời Tam Quốc, khi ở Kinh Châu với Lưu Biểu có làm bài "Đăng lâu phú" tỏ lòng nhớ nhà.
[2] Tự Bá Giai, học giả đời Hán Linh Đế. Khi Đổng Trác định cướp ngôi nhà Hán, muốn thu phục lòng người, vời ông ra làm quan nhưng ông không chịu. Đổng Trác doạ giết cả họ, ông sợ phải ra làm Trung lang tướng. Khi Đổng Trác bị bại, ông bị giam, chết trong ngục.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Đồng Bùi nhị Minh Trọng Trà giang dạ bạc