07/07/2020 23:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuyền em lựa bến cắm sào

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2015 13:37

 

Thuyền em lựa bến cắm sào,
Em chờ phụ mẫu định nơi nào sẽ hay.
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Thuyền em lựa bến cắm sào