02/07/2022 18:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lâm hình thời tác kỳ 1
臨刑時作其一

Tác giả: Nguyễn Duy Hiệu - 阮維效

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 09/06/2016 08:44

 

Nguyên tác

亞歐弗敵詎無知,
事已到頭勢可爲。
若使奸鋒無奥援,
何難忠梃撻彊夷。
寒山幾得孤松伴,
大廈安能一木搘。
好把丹心朝列聖,
中秋明月與吾歸。

Phiên âm

Á Âu phất địch cự vô tri,
Sự dĩ đáo đầu thế khả vi.
Nhược sử gian phong vô áo viện,
Hà nan trung đĩnh[1] thát cường di.
Hàn sơn kỷ đắc cô tùng bạn,
Đại hạ an năng nhất mộc chi.
Hảo bả đan tâm triều liệt thánh,
Trung thu minh nguyệt dữ ngô quy.

Dịch nghĩa

Á Âu không địch nổi nhau há rằng không biết
Việc đã đến nơi rồi mà thế còn làm được
Ví thử cái mũi nhọn của bọn gian không có sự giúp ngầm bên trong
Thì cái gậy của người trung nghĩa có khó gì không đánh được quân mọi rợ mạnh kia
Dễ được mấy cây thông một mình đứng với núi lạnh
Một cây gỗ sao có thể chống được ngôi nhà lớn
Hãy đem tấm lòng son về chầu các vị vua trước
Trăng sáng trung thu cùng về với ta

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Âu Á đành rằng sức khó so,
Thế còn làm được, việc dù cho...!
Giáo không đứa nối cho quân giặc,
Gậy đủ ta vung quật kẻ thù.
Được mấy thông già trơ núi lạnh,
Dễ đâu cột mộc chống nhà to.
Tấm son mang xuống chầu vua thánh,
Cùng với trăng về sáng giữa thu.
Nguồn: Thơ văn yêu nước nửa sau thế kỷ XIX (1858-1900), NXB Văn học, 1976
[1] Theo lời Mạnh Tử: "Dân ta cày sâu cuốc bẫm mà hiếu đễ trung tín, có thể cầm gậy mà đánh bẹp được quân lính có giáp bền gươm sắc của nước Tần, nước Sở.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Duy Hiệu » Lâm hình thời tác kỳ 1