15/08/2020 03:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm qua rót đĩa dầu đầy

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/05/2015 09:17

 

Đêm qua rót đĩa dầu đầy,
Bấc non chẳng cháy, sự này tại ai?
Đêm qua rót đĩa dầu vơi,
Bấc non chẳng cháy, oan tôi rót dầu.
Khảo dị:
Đêm hôm qua rót đĩa dầu hao,
Bấc non không cháy, oan tao rót dầu.
Đêm hôm qua rót đĩa dầu đầy,
Bấc non không cháy, oan mày dầu ơi.
Đêm qua, vật đổi sao dời,
Tiếc công gắn bó, tiếc lời giao đoan.
Đêm qua, rót đọi dầu đầy,
Bấc non chẳng cháy, oan mày dầu ơi!
Đêm qua rót đọi dầu vơi,
Bấc non chẳng cháy, dầu ơi, oan mày!
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đêm qua rót đĩa dầu đầy