10/05/2021 14:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Than đạo

Tác giả: Nguyễn Đình Chiểu - 阮廷沼

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/04/2015 09:09

 

Ba vua năm đế dấu vừa qua,
Nối đạo trời rao đức thánh ta.
Hai chữ can thường dằn các nước,
Một câu trung hiếu dựng muôn nhà.
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm,
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà.
Căm lấy lòng nhơ mong thói bạc,
Trời gần chẳng gánh gánh trời xa.
Nguồn: Thơ văn Nguyễn Đình Chiểu, NXB Văn học, Hà Nội, 1971

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đình Chiểu » Than đạo