25/09/2021 08:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhắn ai trong ấy

Tác giả: Trần Huy Liệu - 陳輝燎

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 23/03/2015 16:38

 

Trông trận khua vang khắp địa cầu,
Riêng ai nằm xó bãi Hòn Cau.
Sa cơ vẫn thẹn mình thua sức,
Vì nước thêm thương bạn mất đầu.
Chưa chút công lao trong dịp trước,
Còn nhiều cơ hội với mai sau.
Ai về nhắn hỏi người trong ấy,
Gánh nặng đường xa đã đến đâu?
Hòn Cau - Côn Đảo

Nguồn: Tinh tuyển văn học Việt Nam (tập 7: Văn học giai đoạn 1900-1945), Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia, NXB Khoa học xã hội, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Huy Liệu » Nhắn ai trong ấy