06/08/2021 09:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 72

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2020 13:28

 

Giữ miệng cho hay, chớ nói năng,
Thìn[1] lòng hôm sớm hãy khăng khăng.
Tranh khôn ắt có bề rắp rảnh,
Chịu dại làm chi hãy thốt thăng.
Mảng[2] tiếng dữ lành tai quản đắp,
Thấy lời hơn thiệt mặt bằng chăng[3].
Song hiện ngỏ cửa ngồi xem sách,
Tự tại qua ngày hoạ thả bằng[4].
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635). Khảo dị theo các bản Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[3] Mặt bình thản như thường.
[1] Gìn giữ. Còn đọc là “gìn”.
[2] Nghe.
[4] Khảo dị: “Tự tại ngày qua mấy kẻ bằng”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 72