25/03/2023 17:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạo Sơ thượng nhân kiến di tuyệt cú “Dục đăng tiên nhân sơn” nhân dĩ thù chi
浩初上人見貽絕句欲登仙人山因以酬之

Tác giả: Liễu Tông Nguyên - 柳宗元

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 22/02/2009 07:39

 

Nguyên tác

珠樹玲瓏隔翠微,
病來方外事多違。
仙山不屬分符客,
一任凌空錫杖飛。

Phiên âm

Châu thụ linh lung cách thuý vi[1],
Bệnh lai phương ngoại sự đa vi.
Tiên sơn bất thuộc phân phù[2] khách,
Nhất nhậm lăng không tích trượng[3] phi.

Dịch nghĩa

Cây ngọc lấp lánh ngăn cách núi xanh
Đang có bệnh không tiện ra ngoài
Núi tiên không phải chỗ cho kẻ làm quan lui tới
Xin mời gậy tích trượng bay vào không gian lạnh

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Óng ánh cây châu cách ráng mây
Ốm đau ngoài tục lắm điều gay
Núi tiên không thuộc người đeo ấn
Gậy tích bay cao tự ý thầy
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
[1] Màu xanh biếc của cây và khí lam, chỉ núi.
[2] Ngày xưa, khi phong các chư hầu hay sai các đại thần đi, đều lấy thẻ làm tin, cho nên gọi các phiên 藩, trấn 鎮 là phân phù 分符.
[3] Gậy tầm xích, bằng thiếc có tra những vòng bằng thiếc hoặc đồng, dùng cho các tì-khiêu mang đi khất thực có thể cưỡi bay được.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Liễu Tông Nguyên » Hạo Sơ thượng nhân kiến di tuyệt cú “Dục đăng tiên nhân sơn” nhân dĩ thù chi