22/10/2021 08:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sinh tử
生死

Tác giả: Giới Không thiền sư - 戒空禪師

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý
Đăng bởi Vanachi vào 30/06/2008 11:41

 

Nguyên tác

我有一事奇特,
非青皇赤白黑。
天下在家出家,
親生惡死為賊。
不知生死異路,
生死袛是失得。
若言生死異途,
賺卻釋迦彌勒。
若知生死死生,
方會老僧處匿。
汝等後學門人,
莫認盤星軌則。

Phiên âm

Ngã hữu nhất sự kỳ đặc,
Phi thanh, hoàng, xích, bạch, hắc.
Thiên hạ tại gia, xuất gia,
Thân sinh ố tử vi tặc.
Bất tri sinh tử dị lộ,
Sinh tử chỉ thị thất đắc.
Nhược ngôn sinh tử dị đồ,
Trám khước Thích Ca, Di Lặc.
Nhược tri sinh tử tử sinh,
Phương hội lão tăng xứ nặc.
Nhữ đẳng hậu học môn nhân,
Mạc nhận bàn tinh quỹ tắc.

Dịch nghĩa

Ta có một việc rất lạ lùng,
Không phải xanh, vàng, đỏ, trắng, đen.
Trong thiên hạ kẻ tại gia cũng như xuất gia,
Ham sống sợ chết ấy là giặc.
Không biết rằng sống chết [tuy là] hai đường khác nhau,
Nhưng [chẳng qua] cũng chỉ là sự mất, sự được đó thôi.
Nếu nói sống chết là hai đường khác nhau,
Ấy là lừa dối cả Thích - ca và Di - lặc.
Nếu biết được sống là chết, mà chết cũng là sống,
Thì mới lĩnh hội được chỗ sâu kín của ta.
Các ngươi, những học trò theo học ta,
Đừng cho quỹ tắc của bóng sao trong mâm là thật.

Bản dịch của Trần Thị Băng Thanh

Ta có một việc này rất lạ,
Chẳng phải xanh, vàng, đen, trắng, đỏ,
Thiên hạ tại gia và xuất gia,
"Tham sinh, ố tử" là giặc đó!
Biết đâu sinh tử tuy hai đường,
Nhưng cũng chỉ là sự "mất", "có".
Nếu bảo sinh tử thực khác nhau,
Là lừa Di - lặc và Phật tổ.
Muốn hiểu ý ta, chỗ kín sâu,
Phải rõ: tử sinh là sinh tử.
Đệ tử, các ngươi, người học sau,
Chớ nhận lầm bóng sao, quỹ độ.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Giới Không thiền sư » Sinh tử