24/09/2021 11:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Lý phó sứ phó Thích Tây quan quân
送李副使赴磧西官軍

Tác giả: Sầm Tham - 岑參

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 01/01/2017 00:37

 

Nguyên tác

火山六月應更熱,
赤亭道口行人絕。
知君慣度祁連城,
豈能愁見輪台月。
脫鞍暫入酒家壚,
送君萬里西擊胡。
功名只向馬上取,
真是英雄一丈夫。

Phiên âm

Hoả sơn[1] lục nguyệt ưng cánh nhiệt,
Xích đình đạo khẩu hành nhân tuyệt.
Tri quân quán độ Kỳ Liên[2] thành,
Khởi năng sầu kiến Luân Đài[3] nguyệt.
Thoát yên tạm nhập tửu gia lư,
Tống quân vạn lý tây kích Hồ.
Công danh chỉ hướng mã thượng thủ,
Chân thị anh hùng nhất trượng phu

Dịch nghĩa

Núi lửa vào tháng sáu lại càng nóng,
Đường vào nhà mát đỏ không một bóng người.
Biết ông đã quen lên thành Kỳ Liên,
Hẳn sẽ không buồn khi thấy trăng ở Luân Đài.
Rời yên ngựa tạm xuống vào quán rượu,
Tiễn ông đi vạn dặm đánh giặc Hồ.
Công danh chỉ đoạt được trên lưng ngựa,
Ông quả là một người hùng.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Núi lửa vào tháng hè càng nóng
Nhà đỏ vào không bóng một người
Kì Liên ông đã quen rồi
Hẳn không buồn dưới Luân Đài trăng cao
Rời yên ngựa cùng vào quán rượu
Uống tiễn ông vạn dặm đánh Hồ
Trên lưng ngựa đoạt công to
Anh hùng đáng mặt ông là trượng phu.
Phó sứ là chức quan làm phó cho tiết độ sứ - tư lệnh một vùng chiến thuật. Thích Tây nay trong huyện Duy Ngô Nhĩ trong khu tự trị Tân Cương.

Nguồn: Đường thi giám thưởng từ điển, nhóm Tiêu Địch Phi, Thượng Hải từ thư xuất bản xã, 2007
[1] Núi lửa nay trong huyện Thổ Lỗ Phồn Bồn trong khu tự trị Tân Cương.
[2] Thành nay trong huyện Trương Dịch, tỉnh Cam Túc.
[3] Huyện nay là huyện cùng tên trong khu tự trị Tân Cương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sầm Tham » Tống Lý phó sứ phó Thích Tây quan quân