31/03/2023 05:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vợ đôi, chồng một, ra gì

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2015 11:21

 

Vợ đôi, chồng một, ra gì,
Mỗi người mỗi bụng ở thì sao nên.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Vợ đôi, chồng một, ra gì