26/03/2023 23:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Phổ Tuệ tôn giả kỳ 1
寄普慧尊者其一

Tác giả: Trần Anh Tông - 陳英宗

Thể thơ: Tứ ngôn; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 13/08/2008 09:16

 

Nguyên tác

種種虛偽,
無法可得。
病眼空花,
妄分南北。
也不造惡,
也不修善。
睡來打眠,
饑來喫飯。
從他擾擾,
任爾紛紛。
元來依舊,
泰宇主人。

Phiên âm

Chủng chủng hư nguỵ,
Vô pháp khả đắc.
Bệnh nhãn không hoa,
Vọng phân nam bắc.
Dã bất tạo ác,
Dã bất tu thiện.
Thuỵ lai đả miên,
Cơ lai khiết phạn.
Tòng tha nhiễu nhiễu,
Nhậm nhĩ phân phân.
Nguyên lai y cựu,
Thái vũ chủ nhân.

Dịch nghĩa

Mọi vật đều hư ảo,
Không cách nào nắm được.
Như con mắt đau ốm nảy hoa,
Phân biệt bừa thành Nam ra Bắc.
Cũng chẳng gây điều ác,
Cũng không làm điều thiện.
Buồn ngủ thì đi ngủ,
Đói bụng thì ăn cơm.
Mặc nó cứ rối loạn,
Mặc nó cứ bộn bề.
Vốn xưa vẫn thế,
Là chủ của vũ trụ bao la.

Bản dịch của Trần Lê Văn

Muôn vật ảo huyền,
Không sao nắm được.
Mắt, bệnh quáng mờ,
Chia bừa nam bắc.
Cũng không làm ác,
Cũng chẳng làm lành.
Buồn ngủ thì ngủ,
Đói bụng thì ăn.
Mặc chúng quanh quẩn,
Mặc bay rối bời.
Làm chủ vũ trụ,
Gốc xưa không dời!
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Anh Tông » Ký Phổ Tuệ tôn giả kỳ 1