31/10/2020 19:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiến kinh triều yết ngật kỷ sự
進京朝謁訖紀事

Tác giả: Phan Huy Ích - 潘輝益

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/08/2019 12:20

 

Nguyên tác

家門何惹事,
風景弗寧居。
臣分存形跡,
淵聰予詔書。
趨蹌尤惕若,
慰藉更溫如。
感激殫衷素,
鈞韶夢寐餘。

Phiên âm

Gia môn hà nhạ sự,
Phong cảnh phất ninh cư.
Thần phận tồn hình tích,
Uyên thông[1] dữ chiếu thư.
Xu thương vưu dịch nhược,
Uý tạ cánh ôn như.
Cảm kích đàn trung tố,
Quân thiều[2] mộng mị dư.

Dịch nghĩa

Gia đình sao sinh nhiều việc?
Tình cảnh muốn yên không xong.
Phận làm tôi đã có dấu vết,
Đấng sáng suốt lại ban chiếu thư.
Khi tới lui càng thấy sợ hãi,
Lời an ủi lại ôn tồn.
Cảm kích, tấc thành xin giải hết,
Trong mơ vẫn vẳng nhạc quân thiều.

Bản dịch của Hoàng Tạo

Gia đình xảy bao chuyện,
Tình cảnh sống không yên.
Phận tôi tiếng đã mắc,
Ơn trên chiếu vẫn truyền.
Đi vội lòng nơm nớp,
Yên ủi ân cần khuyên.
Cảm động bày tấc dạ,
Mơ màng khúc nhạc tiên.
Nguyên dẫn: Vừa qua tôi vì có em mắc tội, lòng nơm nớp lo sợ, khi ở Bắc thành dâng biểu trần tình tạ tội, nhận được chiếu truyền: “Tính người ta thiện ác khác nhau, cha còn chả được lòng với con, huống chi anh đối với em, việc đã không dính líu thì còn có hiềm nghi gì”, và cho vào kinh triều kiến. Khi vào chầu lại được tới trước mặt căn dặn ân cần, bấy giờ tôi mới dám cởi mở tâu bày. Ở triều về, kính ghi bài này.

Nguồn: Tổng tập văn học Việt Nam (tập 8), NXB Khoa học xã hội, 2000, tr. 38
[1] Chỉ vua Quang Trung.
[2] Nhạc trong cung đình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Huy Ích » Tiến kinh triều yết ngật kỷ sự