14/08/2020 05:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ung Châu
邕州

Tác giả: Nguyễn Trung Ngạn - 阮忠彥

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 16/08/2008 00:11

 

Nguyên tác

豪傑消磨恨未休,
大江依舊水東流。
廣西刑勝無多景,
嶺外繁葩獨此州。
故壘旌旗棲落照,
空山鼓角送深秋。
從軍老戍曾經戰,
說到南征各自愁。

Phiên âm

Hào kiệt tiêu ma hận vị hưu,
Đại giang y cựu thuỷ đông lưu.
Quảng Tây hình thắng vô đa cảnh,
Lĩnh Ngoại phồn ba độc thử châu.
Cố luỹ tinh kỳ thê lạc chiếu,
Không sơn cổ giốc tống thâm thâu (thu).
Tòng quân lão thú tằng kinh chiến,
Thuyết đáo Nam chinh các tự sầu.

Dịch nghĩa

Hào kiệt mất đi, hận chưa tan,
Sông lớn như cũ, nước chảy về đông.
Thắng cảnh Quảng Tây không nhiều,
Ngoài Ngũ Lĩnh, cảnh đẹp riêng một châu này.
Nơi luỹ cũ, cờ phướn còn vương bóng,
Chốn núi trơ, trống còi tiễn thu sâu.
Người lính thú là theo quân từng chinh chiến,
Nói đến việc đi đánh phương Nam, thảy đều ngán.

Bản dịch của Đinh Gia Khánh

Hào kiệt qua đời chửa nguôi,
Sông kia như cũ hướng đông xuôi.
Quảng Tây cảnh đẹp, nào đâu lắm.
Lĩnh Ngoại phồn hoa, ấy đấy thôi.
Lũy cũ, tinh kỳ vin bóng rớt,
Núi trơ, kèn trống tiễn thu rồi.
Lính già đã nếm mùi chinh chiến,
Nói đến Nam chinh luống ngậm ngùi.
Theo Toàn Việt thi lục, Lê Quý Đôn.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần, NXB Khoa học xã hội, 1977
Nguồn: Hợp tuyển thơ văn Việt Nam (tập II), NXB Văn học, 1976

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trung Ngạn » Ung Châu