05/02/2023 15:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vãn thứ Ngạc Châu
晚次鄂州

Tác giả: Lư Luân - 盧綸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 09:49

 

Nguyên tác

雲開遠見漢陽城,
猶是孤帆一日程。
估客晝眠知浪靜,
舟人夜語覺潮生。
三湘愁鬢逢秋色,
萬里歸心對月明。
舊業已隨征戰盡,
更堪江上鼓鼙聲。

Phiên âm

Vân khai viễn kiến Hán Dương thành
Do thị cô phàm nhất nhật trình
Cô khách trú miên tri lãng tĩnh
Chu nhân dạ ngữ giác triều sinh
Tam Tương[1] sầu mấn phùng thụ sắc
Vạn lý quy tâm đối nguyệt minh
Cựu nghiệp dĩ tùy chinh chiến tận
Cánh kham giang thượng cổ bề thanh!

Dịch nghĩa

Mây quang, xa xa trông thấy thành Hán Dương
Nhưng còn một ngày thuyền nữa mới tới
Khách ngủ ban ngày, biết là sóng lặng
Bạn thuyền đêm nói chuyện, biết con nước về
Ở Ba Tương buồn bạc cả đầu, lại gặp cảnh thu tới
Lòng mong về nhà xa xôi nghìn dặm, dãi cùng ánh trăng
Cơ nghiệp cũ đã vì chiến tranh mà hết sạch
Trên sông vẫn phải nghe tiếng trống trận ầm ầm

Bản dịch của Cao Nguyên

Hán Dương xa hiện giữa ngàn mây,
Thuyền vẫn còn đi hết một ngày.
Sóng lặng, khách đang yên giấc sáng,
Triều dâng, lái mải chuyện vừa hay.
Tam Tương tóc bạc buồn thu tới,
Nghìn dặm trăng treo dạ quắt quay.
Chiến cuộc phá tan cơ nghiệp cũ,
Trên sông trống trận vẫn còn lay.
Ngạc Châu thuộc huyện Vũ Xương, tỉnh Hồ Bắc.

[1] Tỉnh Hồ Nam, tỉnh này gồm có Tương Đàm, Tương Âm và Tương Hương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lư Luân » Vãn thứ Ngạc Châu