10/12/2022 13:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tốt lắm! (01)
Хорошо! (01)

Tác giả: Vladimir Maiakovsky - Владимир Маяковский

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 10/10/2018 17:17

 

Nguyên tác

Время-
     вещь
  необычайно длинная,-
были времена-
     прошли былинные.
Ни былин,
 ни эпосов,
     ни эпопей.
Телеграммой
   лети,
               строфа!
Воспаленной губой
  припади
  и попей
из реки
      по имени - “Факт”.
Это время гудит
       телеграфной струной,
это
  сердце
 с правдой вдвоем.
Это было  
с бойцами,
   или страной,
или
  в сердце
          было
              в моем.
Я хожу,
      чтобы, с этою
                   книгой побыв,
из квартирного
             мирка
шел опять
        на плечах
                 пулеметной пальбы,
как штыком,
          строкой
                 просверкав.
Чтоб из книги,
             через радость глаз,
от свидетеля
    счастливого,-
в мускулы
 усталые
 лилась
строящая
и бунтующая сила.
Этот день
 воспевать
   никого не наймем.
Мы
 распнем
 карандаш на листе,
чтобы шелест страниц,
      как шелест знамен,
надо лбами
  годов
       шелестел.

Bản dịch của Hoàng Ngọc Hiến

Thời gian
               dài vô cùng vô tận
đã qua rồi
               thời dũng sĩ ca
Dũng sĩ ca hết
              anh hùng ca
                                   hùng tráng ca chẳng còn
Thơ
      bay đi
                như dòng điện tín
Thơ gục xuống
                bên dòng sông
                                       “Sự kiện”
ghé cặp môi nóng bỏng
                                       uống tận nguồn
Đây là thời đại
                            ngân rung dây điện tín
đây là
          chân lý
                    cùng hoà lẫn trái tim
Đây là tiếng nói
                       lòng người chiến sĩ
tiếng lòng tôi
                   hay đất nước
                                      vang lên
Tôi muốn
           những ai
                       đọc trang sách này
rời khỏi xó nhà
                       lại phóc lên vai
                                          tràng liên thanh giòn giã
vung những dòng thơ
                              lấp lánh lưỡi lê
Tôi muốn
                từ trang sách này
qua niềm vui khoé mắt
                           người chứng kiến gặp may
sức vùng lên
                và xây dựng
tuôn vào
         những bắp thịt
                                 rã rời
Ngày này
             chẳng mướn
                              ai ca ngợi
Trên trang giấy
                   ta phanh thây
                                    bút chì vô tội
để trên đầu năm tháng
                             những trang thơ
phần phật reo
                        bay phấp phới như cờ
Nguồn: Tốt lắm! (thơ), V. Maiakôpxki, NXB Văn học, 1967

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vladimir Maiakovsky » Tốt lắm! (01)