10/08/2022 05:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đại nhân ký viễn - Phú đắc “Doanh doanh lâu thượng nữ”
代人寄遠-賦得盈盈樓上女

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 05/05/2014 10:59

 

Nguyên tác

停機樓上望,
夫婿在遼陽。
妾意梭來往,
君心緒短長。
愁邊寒促織,
歸裏繡鴛鴦。
斂黛還催鏡,
開簾卻下床。
月斜空復影,
梅瘦不成粧。
彈作離鸞曲,
因風寄遠方。

Phiên âm

Đình cơ lâu thượng vọng,
Phu tế tại Liêu Dương.
Thiếp ý thoa lai vãng,
Quân tâm tự đoản trường.
Sầu biên hàn xúc chức,
Quy lý tú uyên ương.
Liễm đại hoàn thôi kính,
Khai liêm liêm khước hạ sàng.
Nguyệt tà không phục ảnh,
Mai sấu bất thành trang.
Đàn tác “Ly loan” khúc,
Nhân phong ký viễn phương.

Bản dịch của Phạm Vũ Toản

Ngưng dệt, lên lầu ngóng
Liêu Dương, chồng xa hoài
Ý thiếp: thoi lai vãng
Lòng chàng: sợi vắn dài
Rét giục sầu gái dệt
Ý gợi thêu uyên ương
Soi gương, son đã cất
Rèm vén lên, hạ giường
Trăng tà hình bóng khuất
Mai gầy khó điểm trang
"Ly loan" đàn một khúc
Nhờ gió đưa tới chàng
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Đại nhân ký viễn - Phú đắc “Doanh doanh lâu thượng nữ”