24/10/2021 21:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề (Lương huyền ngọc thố điểm trang nghiêm)
無題(梁懸玉兔點莊嚴)

Tác giả: Tự Đức hoàng đế - 嗣德皇帝

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/12/2018 15:06

 

Nguyên tác

梁懸玉兔點莊嚴,
景物詳天一遍瞻。
霜染柳黃花閉戶,
雪分梅白燕窺簾。
香飛閣弄吟詩促,
笛吹樓高興酒添。
張扇影隨車緩緩,
牆東織錦竹初檐。

Phiên âm

Lương huyền ngọc thố điểm trang nghiêm,
Cảnh vật tường thiên nhất biến chiêm.
Sương nhiễm liễu hoàng hoa bế hộ,
Tuyết phân mai bạch yến khuy liêm.
Hương phi các lộng ngâm thi xúc,
Địch xuý lâu cao hứng tửu thiêm.
Trương phiến ảnh tuỳ xa hoãn hoãn.
Tường đông chức cẩm trúc sơ thiềm.

Bản dịch của Tự Đức hoàng đế

Rường treo thỏ ngọc chấm trang nghiêm,
Cảnh vật đều trời một khắp xem.
Sương nhuộm liễu vàng hoa đóng ngõ,
Tuyết chia mai trắng én dòm rèm.
Hương bay gác nhộn thơ ngâm nhặt,
Địch thổi lầu cao rượu hứng thêm.
Trương quạt bóng theo xe chậm chậm,
Tường đông dệt gấm trúc thưa thềm.
Đây là một bài thơ thuận nghịch độc, có thể đọc xuôi và đọc ngược. Tự Đức cũng tự dịch bài thơ bằng chữ Nôm và bản dịch cũng là một bài thơ thuận nghịch độc.

Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tự Đức hoàng đế » Vô đề (Lương huyền ngọc thố điểm trang nghiêm)