25/05/2024 16:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúc thành kỳ 2
築城其二

Tác giả: Tào Nghiệp - 曹鄴

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 30/12/2006 15:45

 

Nguyên tác

嗚嗚啄人鴉,
軋軋上城車。
力盡土不盡,
得歸亦無家。

Phiên âm

Ô ô trác nhân nha,
Yết yết thượng thành xa.
Lực tận thổ bất tận,
Đắc quy diệc vô gia.

Dịch nghĩa

Quạ kêu ô ô mổ người
Xe nghiến bánh ken két trên thành
Sức (đào) hết nhưng đất không hết
Nếu về được cũng không còn nhà.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ô ô quạ mổ thịt người
Trên thành xe nghiến, bánh lui tới ồn
Sức người đào đất mõi mòn
Trở về nhà đã không còn tấm tranh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Nghiệp » Trúc thành kỳ 2