06/10/2022 22:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ất Dậu niên tam nguyệt thập cửu nhật hữu cảm
乙酉年三月二十九日有感

Tác giả: Nguyễn Văn Siêu - 阮文超

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hảo liễu vào 31/12/2014 22:35

 

Nguyên tác

人心有邪正,
學術有是非。
異端矧不息,
義理又至微。
誰自一身處,
堪為學者依。
吾今失所準,
斯道將安歸。

Phiên âm

Nhân tâm hữu tà chính,
Học thuật hữu thị phi.
Dị đoan thẩn bất tức,
Nghĩa lý hựu chí vi.
Thuỳ tự nhất thân xử,
Kham vị học giả y.
Ngô kim thất sở chuẩn,
Tư đạo tương an quy?

Dịch nghĩa

Lòng con người có thể phân ra hai loại chính và tà.
Học thuật thì phân ra phải và trái.
Nhiều giềng mối khác biệt cứ xuất hiện không ngưng nghỉ
Nghĩa lý thì vi diệu, sâu xa.
Ai có thể một mình mà cư xử cho đúng
Thật khó mà có một bậc học giả để nương nhờ,
Ta nay mất tiêu chuẩn, lạc phương hướng.
Làm sao mà an tâm về với đạo?

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Lòng người có chính tà
Học thuật có phải trái.
Nhiều giếng mối sinh ra
Nghĩa lý thì sâu xa
Một mình sao hiểu nổi!
Biết trông cậy vào ai
Phương hướng đã mất rồi
Làm sao mà an vui?
Lời tự: “Lập Trai tiên sinh dịch trích chi nhật” 立齊先生昜簀之日 (Ngày Lập Trai tiên sinh lìa trần).

Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944
Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Siêu » Ất Dậu niên tam nguyệt thập cửu nhật hữu cảm