21/10/2021 09:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Chu hàn lâm “Vị ương tảo triều”
和朱翰林未央早朝

Tác giả: Nguyễn Phi Khanh - 阮飛卿

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 04/07/2008 09:21

 

Nguyên tác

高閣纔開夜漏乾,
九天宮闕悄輕寒
雲開瑞日乾坤曉,
春布皇仁雨露寬
董賈彬彬揚殿陛,
夔龍楚楚集朝端
華袍忝綴群公後,
願罄涓埃效一官。

Phiên âm

Cao các tài khai dạ lậu can,
Cửu thiên cung khuyết tiễu khinh hàn.
Vân khai thuỵ nhật càn khôn hiểu,
Xuân bố hoàng nhân vũ lộ khoan.
Đổng[1], Giả[2] bân bân dương điện bệ,
Quỳ[3], Long[4] sở sở tập triều đoan.
Hoa bào thiểm chuế quần công hậu,
Nguyệt khánh quyên ai hiệu nhất quan.

Dịch nghĩa

Gác cao vừa mở, đồng hồ nước qua đêm đã cạn,
Cung khuyết chín tầng khí trời lành lạnh.
Mây mở ngày lành, bầu trời hửng sáng,
Xuân gieo đức vua, mưa móc rộng khắp.
Họ Đổng, họ Giả tài năng, được nêu nơi điện bệ,
Ông Quỳ, ông Long uy nghi, đầu mối chốn triều đình.
Tự thẹn mang áo bào đẹp đứng sau các ngài,
Nguyện dốc tài mọn làm hết chức vụ của mình.

Bản dịch của Đào Phương Bình

Gác tía đồng hồ giọt cạn giòng,
Khí đà lành lạnh thấu hoàng cung.
Đất trời mây rạng mừng ngày tốt,
Mưa móc xuân về tưới thánh công.
Dưới điện dập dìu tài Đổng, Giả,
Trong triều rực rỡ vẻ Quì, Long.
Thẹn mình cũng dự hàng trâm hốt,
Nguyện gắng công lao khỏi phụ lòng.
Vị Ương: tên điện trong hệ thống cung thất thời Tây Hán tại Trường An, Trung Quốc.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978
[1] Đổng Trọng Thư (180 TrCN – 105 TrCN), thời Tây Hán, chủ trương nho thuật độc tôn. Ông đưa ra khái niệm “Thiên nhân hợp nhất” và “Dương tôn âm ty”.
[2] Giả Nghị (201 TrCN – 169 TrCN), đời Hán Văn Đế, tài cao, có đầu óc cải cách, do lời dèm pha bị biếm ra đất Trường Sa, Hồ Nam.
[3] Là nhạc quan (lễ), chịu trách nhiệm giáo hoá dưới đời vua Thuấn.
[4] Cùng thời với ông Quỳ, có nhiệm vụ xem xét lời bàn bạc của triều thần.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phi Khanh » Hoạ Chu hàn lâm “Vị ương tảo triều”