20/07/2024 00:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nợ công danh

Tác giả: Nguyễn Công Trứ - 阮公著

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi kẻ thích làm thơ vào 13/04/2006 07:42

 

Giang sơn bất thiểu anh hùng khách[1],
Gánh kiền khôn[2] đeo nặng kẻ rừng nho.
Thiên phú ngô, địa tái ngô,
Thiên địa sinh ngô nguyên hữu ý.[3]
Dã thị giang sơn chung tú khí,
Quả nhiên đài các xuất danh công.[4]
Hội rồng mây cho phỉ chí tang bồng,
Cờ báo tiệp[5] giữa trời Nam bay bướm nhẹ.
Tài bộ thế mà công danh lại thế,
Nợ trần hoàn quyết giả lúc này xong.
Dồi dào thiên tứ vạn chung[6],
Khanh hầu xa mã tướng công lâu đài[7].
Trần ai ai dễ biết ai?
[1] Chữ Hán: 江山不少英雄客. Nghĩa: Non sông không thiếu gì khách anh hùng.
[2] Gánh trời đất; ý nói nhiệm vụ nặng nề với đời trong khoảng trời đất này.
[3] Chữ Hán: 天覆吾,地載吾,天地生吾原有意. Nghĩa: Trời che ta, đất chở ta, Trời đất sinh ta vốn có ý.
[4] Chữ Hán: 也是江山鐘秀氣,果然臺閣出名公. Nghĩa: Vốn là khí đẹp của non sông chung đúc lại, Hẳn sẽ nên người có danh vọng ở chốn đài các.
[5] Cờ báo tin mừng thi đỗ hay thắng trận.
[6] Nghìn cỗ xe tứ mã, vạn thùng thóc. Đời Xuân Thu, Tử Cống giàu có đến nghìn cỗ xe ngựa kéo, Nguỵ Thành làm quan ăn lộc muôn chung thóc.
[7] Chữ Hán: 卿侯車馬相公樓臺. Nghĩa: Xe ngựa khanh hầu đi, lâu đài tướng công ở.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Công Trứ » Nợ công danh