20/09/2020 04:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Nguyễn Vận Đồng “Khiển muộn” vận kỳ 1
和阮運同遣悶詩韻其一

Tác giả: Phạm Nhữ Dực - 范汝翊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
Đăng bởi Vanachi vào 13/07/2008 03:24

 

Nguyên tác

靈椿朝菌豈同年,
智者方知所以然。
世故無窮雲雨變,
綱常萬古日星懸。
看來何事非吾輩,
畢竟知心有老天。
委吏抱關無不可,
新安施設亦玄玄。

Phiên âm

Linh xuân triêu khuẩn khởi đồng niên,
Trí giả phương tri sở dĩ nhiên.
Thế cố vô cùng vân vũ biến,
Cương thường vạn cổ nhật tinh huyền.
Khán lai hà sự phi ngô bối,
Tất cánh tri tâm hữu lão thiên.
Uỷ lại bão quan vô bất khả,
Tân An thi thiết diệc huyền huyền.

Dịch nghĩa

Cây linh xuân và cây triêu khuẩn há giống tuổi thọ?
Người biết rộng mới hiểu tại sao như vậy.
Việc đời giống mây mưa, biết hoá không cùng,
Cương thường như trời sao, sáng treo muôn thuở.
Xem ra, việc gì mà chẳng phải của bọn ta,
Rốt cuộc, chỉ có trời già mới biết được bụng mình.
Làm viên uỷ lại, hay người giữ cửa, việc gì chẳng được,
Những việc sắp đặt ở Tân An cũng đã thâm thuý lắm rồi.

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Triêu khuẩn linh xuân thọ giống sao?
Biết xa rộng mới hiểu sao nào.
Việc đời biến hoá mây mưa giống,
Muôn thuở cương thường trời sáng sao.
Rốt cuộc trời già mới hiểu bụng,
Việc gì mà chẳng của ta nào.
Làm viên giữ cửa gì không được,
Sắp đặt Tân An thâm thuý rồi.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nhữ Dực » Hoạ Nguyễn Vận Đồng “Khiển muộn” vận kỳ 1