07/08/2020 17:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Vậy hãy để chúng ta nói lời tạ từ như hai tinh cầu”
“So laß uns Abschied nehmen wie zwei Sterne”

Tác giả: Rainer Maria Rilke

Nước: Áo
Đăng bởi Takya Do vào 08/09/2017 12:42

 

Nguyên tác

So laß uns Abschied nehmen wie zwei Sterne
durch jenes Übermaß von Nacht getrennt,
das eine Nähe ist, die sich an Ferne
erprobt und an dem Fernsten sich erkennt.

Bản dịch của Nại Hàn Đỗ, Takya Đỗ

Vậy hãy để chúng ta nói lời tạ từ như hai tinh cầu
bị cắt chia bởi màn đêm vô hạn,
như khăng khít lớn dần bằng xa cách
sẽ nhận ra nhau từ những hợp tan.
Rút từ tập Die Gedichte 1922 bis 1926 (Những vần thơ 1922-1926).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Rainer Maria Rilke » “Vậy hãy để chúng ta nói lời tạ từ như hai tinh cầu”