23/09/2023 08:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quê nhà bị lụt cảm hoài bài 2

Tác giả: Nguyễn Sĩ Giác

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 24/01/2015 22:29

 

Trói buộc âu là trải một phen,
Trăm năm hờn lớn thuở nào quên.
Lòng ngay há vị cơ hàn đổi
Chí cả càng qua hoạn nạn bền.
Lợi lộc đã không nhờ cửa quý,
Đèn nhang thôi chớ khấn thần tiền.
Một nhà cùng nước chung thời vận,
Đừng oán tài hoa tạo hoá ghen.
1915

Nguồn: Nguyễn Sĩ Giác thi văn tập, Gia Hội xuất bản, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Sĩ Giác » Quê nhà bị lụt cảm hoài bài 2