13/08/2020 06:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng bắc sứ cung ngộ Hy Lăng đại tường nhật hữu cảm
奉北使恭遇熙陵大祥日有感

Tác giả: Phạm Nhân Khanh - 范仁卿

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 24/08/2008 01:48

 

Nguyên tác

隆慶年間被選掄,
詔從馹使綴陪臣。
桂宮嚴邃瞻依近,
梅砌從容顧問頻。
西狩茫茫迷大駕,
北行冉冉遇哀辰。
禮文有盡情無盡,
悵望蒼梧淚滿巾。

Phiên âm

Long Khánh niên giàn bị tuyển luân,
Chiếu tòng nhật sứ xuyết bồi thần.
Quế cung nghiêm thuý chiêm y cận,
Mai thiết thung dung cố vấn tần.
Tây thú mang mang mê đại giá,
Bắc hành nhiễm nhiễm ngộ ai thần.
Lễ văn hữu tận tình vô tận,
Trướng vọng Thương Ngô lệ mãn cân.

Dịch nghĩa

Vào năm Long Khánh được chọn làm sứ giả,
Chiếu vua do mã phu đưa đến bổ khuyết làm bồi thần.
Trong cung quế thâm nghiệm được gần gũi nương tựa,
Dưới thiềm mai nhàn hạ luôn luôn hỏi han.
Đi tuần thú miền tây mênh mông, xe vua mờ mịt,
Đi lên phương bắc xa xăm, gặp lúc đau thương.
Lễ văn có khi hết, tình cảm không thể hết,
Buồn trông núi Thương Ngô, nước mắt đầm khăn.

Bản dịch của Đinh Văn Chấp

Long Khánh năm kia có chiếu đòi,
Sứ triều theo lối phận bầy tôi,
Trông chừng cung quế tầy gang tấc,
Hầu chuyện thềm mai đã mấy hồi.
Giá trở miền tây đà mất mát,
Người qua cõi bắc lại lôi thôi.
Lễ văn dầu hết tình chưa hết,
Trông nẻo Thương Ngô lệ sụt sùi.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978
Bản dịch trên "Nam phong tạp chí", số 116-1927

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nhân Khanh » Phụng bắc sứ cung ngộ Hy Lăng đại tường nhật hữu cảm