17/09/2021 10:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng Quán Tước lâu
登鸛雀樓

Tác giả: Vương Chi Hoán - 王之渙

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/09/2005 23:04

 

Nguyên tác

白日依山盡,
黃河入海流。
欲窮千里目,
更上一層樓。

Phiên âm

Bạch nhật y sơn tận,
Hoàng Hà nhập hải lưu.
Dục cùng thiên lý mục,
Cánh thướng nhất tằng lâu.

Dịch nghĩa

Mặt trời dần khuất sau núi rồi lặn mất,
Hoàng Hà chảy đổ mãi vào biển cả.
Muốn phóng mắt nhìn xa hết ngàn dặm,
Hãy lên thêm một tầng lầu nữa.

Bản dịch của N.V.T

Mặt trời tắt sau núi
Hoàng Hà nhập biển sâu
Muốn nhìn xa nghìn dặm
Lên nữa một tầng lầu.
Quán Tước lâu giờ tại huyện Vĩnh Tế tỉnh Sơn Tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Chi Hoán » Đăng Quán Tước lâu