04/10/2022 01:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vu Sơn huyện Phần Châu Đường sứ quân thập bát đệ yến biệt kiêm chư công huề tửu lạc tương tống suất đề tiểu thi lưu ư ốc bích
巫山縣汾州唐使君十八弟宴別兼諸公攜酒樂相送率題小詩留於屋壁

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/05/2015 22:40

 

Nguyên tác

臥病巴東久,
今年強作歸。
故人猶遠謫,
茲日倍多違。
接宴身兼杖,
聽歌淚滿衣。
諸公不相棄,
擁別惜光輝。

Phiên âm

Ngoạ bệnh Ba Đông cửu,
Kim niên cưỡng tác quy.
Cố nhân do viễn trích,
Tư nhật bồi đa vi.
Tiếp yến thân kiêm trượng,
Thính ca lệ mãn y.
Chư công bất tương khí,
Ủng biệt tích quang huy.

Dịch nghĩa

Nằm bệnh ở Ba Đông đã khá lâu,
Năm nay gắng ra đi để về quê.
Bạn cũ vì bị đầy đi xa,
Ngày hôm nay lại càng cách xa gấp bội.
Thân với gậy cùng dự tiệc,
Nghe ca mà nước mắt rơi đầy áo.
Các ông mà không bỏ qua cho,
Thì tôi đây ôm mối chia ly mà tiếc cuộc vui.

Bản dịch của Phạm Doanh

Ba Đông lâu nằm bệnh,
Năm nay phải về thôi.
Bạn cũ vì biếm trích,
Hôm nay càng xa vời
Người với gậy dự tiệc,
Nghe ca, áo lệ rơi.
Các ông dù có trách,
Ôm buồn tiếc cuộc vui.
(Năm 768)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Vu Sơn huyện Phần Châu Đường sứ quân thập bát đệ yến biệt kiêm chư công huề tửu lạc tương tống suất đề tiểu thi lưu ư ốc bích