07/02/2023 19:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuất quan
出關

Tác giả: Phan Huy Ích - 潘輝益

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/08/2019 13:35

 

Nguyên tác

塞北天高六轡均,
滿山旗蓋護征塵。
是行雍睦衣裳會,
似我尋常翰墨人。
鄉國離情駒唱罷,
林巒霽色鳥聲頻。
扶搖九萬纔當瞬,
諮度初程眼界新。

Phiên âm

Tái Bắc thiên cao lục bí quân,
Mãn sơn kỳ cái hộ chinh trần.
Thị hành ung mục y thường hội,
Tự ngã tầm thường hàn mặc nhân.
Hương quốc ly tình câu xướng bãi,
Lâm loan tễ sắc điểu thanh tần.
Phù dao cửu vạn tài đương thuấn,
Tư đạc sơ trình nhãn giới tân.

Dịch nghĩa

Ải bắc trời cao, cỗ xe tứ mã chạy đều
Đây núi cờ lọng hộ vệ người đi xa
Chuyến đi này là hội áo xiêm hoà mục
Nghĩ mình chỉ là một văn nhân bình thường
Khúc ly câu ngâm xong gợi tình đất nước
Tiếng chim kêu hoài rừng núi tạnh quang
Cánh bằng bay chín vạn dặm trong chớp mắt
Lần đầu đi sứ tầm mắt mới lạ

Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Ải Bắc trời cao bốn ngựa phi,
Đầy non cờ lộng bóng người đi.
Chuyến đi xiêm áo thời bình trị,
Nghĩ phận văn nhân nào có gì!
Ngâm khúc ly câu thương đất nước,
Chim kêu khoắc khoải tạnh rừng mây.
Chín vạn dậm bằng bay chớp mắt,
Tầm mắt sứ nhìn mới lạ thay.
Nguyên chú: Giờ Tỵ ngày 15 tháng 4 mở cửa ải, phụng mệnh đến làm lễ ở đài Chiêu Đức (tỉnh Lạng Sơn). Các quan đốc phủ và đề trấn dẫn đầu các viên chức, các đạo, đài, phủ, huyện tiếp đưa lên đường. Ngựa xe cờ xí sáng rực núi khe.

Nguồn: Tổng tập văn học Việt Nam (tập 8), NXB Khoa học xã hội, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Huy Ích » Xuất quan