17/06/2024 23:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gia đình (I)

Tác giả: Phan Bội Châu - 潘佩珠

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/01/2024 23:12

 

Có già có trẻ,
Mới nên một nhà.
Góp nghìn muôn nhà,
Mới nên một nước.
Tinh đường sau trước,
Gốc ở gia đình,
Ta cũng một phần,
Trong gia đình đó,
Nhiều thời kể họ,
Ít thời kể nhà,
Có ông có bà,
Có chú có bác,
Có dì thím mợ,
Anh ta chị ta,
Lại đoàn em ta,
Đều thân thích cả.
Trên ta phải kính,
Dưới ta phải nhường.
Già ta phải thương,
Trẻ ta phải võ,
Người đau kẻ khổ,
Ta phải chăm nom,
Cháo sớm chè hôm,
Ta chung đắng ngọt.
Mùa hè tháng sốt,
Sẻ mát cùng chung,
Tiết lạnh mùa đông,
Cùng nhau chia ấm.
Ngoài đã hình thức,
Trong phải tinh thần,
Phúc chung nhau cận,
Hoạ chung nhau gánh?
Ruột rà lông cánh,
Đau phải đau chung,
Ai nấy đồng lòng,
Trời bệnh thần hộ.
Nếu khi mưa gió,
Cửa đổ nhà lay,
Chèo chống đến tay,
Hoạ xoay làm phúc.
Gia đình đằm thắm,
Lắm lúc vui vầy.
Một nhà thế này,
Nhiều nhà bắt chước.
Lấy ra cả nước,
Ai cũng như ai,
Nam bắc trong ngoài,
Một gia đình lớn.
Gái đà tốt thế,
Trai xấu hay sao.
Thưa nữ đồng bào,
Ghi hai chữ ấy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Bội Châu » Gia đình (I)