27/09/2022 09:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đàm Châu tống Vi viên ngoại Điều mục Thiều Châu
潭州送韋員外迢牧韶州

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/05/2015 06:52

 

Nguyên tác

炎海韶州牧,
風流漢署郎。
分符先令望,
同舍有輝光。
白首多年疾,
秋天昨夜涼。
洞庭無過雁,
書疏莫相忘。

Phiên âm

Viêm hải Thiều Châu mục,
Phong lưu Hán thự lang.
Phân phù tiên lệnh vọng,
Đồng xá hữu huy quang.
Bạch thủ đa niên tật,
Thu thiên tạc dạ lương.
Động Đình vô quá nhạn,
Thư sớ mạc tương vong.

Dịch nghĩa

Giữ chức mục nơi Thiều Châu gần biển ấm,
Một viên quan nhà Hán sung sướng.
Cờ tiết với ấn được trao trước cho người có uy tín,
Bạn cùng học có được sự vẻ vang.
Đầu bạc, nhiều năm bệnh,
Trời mùa thu đêm qua mát.
Không có nhạn đi qua vùng Động Đình,
Thư từ xin chớ quên gửi cho nhau.

Bản dịch của Phạm Doanh

Quan Thiều Châu, biển êm,
Quan nhà Hán hớn hở.
Người hiền, trao phân phù,
Bạn học xưa rạng rỡ.
Đầu bạc, bệnh nhiều năm,
Trời thu, đêm qua tỏ.
Nhạn chẳng tới Động Đình
Gửi thư xin hãy nhớ.
(Năm 769)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Đàm Châu tống Vi viên ngoại Điều mục Thiều Châu