21/06/2021 08:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sinh cư loạn thế
生居亂世

Tác giả: Khiếu Năng Tĩnh - 叫能靜

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 18/04/2014 18:18

 

Nguyên tác

生居亂世道如何,
豈為安貧守故家。
法祖一生惟用筆,
病多終日不操戈。
無才難與權奸對,
漸進寧將紙墨誇。
不憚風霜留後代,
請將心緒表詩歌。

Phiên âm

Sinh cư loạn thế đạo như hà,
Khởi vị an bần thủ cố gia.
Pháp tổ nhất sinh duy dụng bút,
Bệnh đa chung nhật bất thao qua.
Vô tài nan dữ quyền gian đối,
Tiệm tiến ninh tương chỉ mặc khoa.
Bất đạn phong sương lưu hậu đại,
Thỉnh tương tâm tự biểu thi ca.

Dịch nghĩa

Sống trong thời loạn biết nói ra sao
Đâu vì yên với cảnh nghèo ở lại giữ ngôi nhà cũ
Học theo tiên tổ cả đời dùng bút
Nhiều bệnh dẫu đến ngày cuối không thể chuyên dụng kiếm qua
Không tài, khó mà đối mặt với lũ quyền gian
Chỉ dần dần khoe giấy mực cùng người
Chẳng ngại dầm dãi gió suơng để lại cho đời sau
Nỗi niềm trong những vận thơ ca

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Sống trong thời loạn nói sao
"An bần cố quán" lẽ nào như ai
Bút nghiên theo tổ học đòi
Bệnh nhiều đâu dám khoe tài kiếm cung
Quyền gian không sức tranh hùng
Dần đem giấy mực tỏ cùng nhân gian
Phong suơng chẳng ngại khó làm
Gửi về hậu thế đôi hàng thi ca
Nguồn: Tuyển thơ Tế tửu Quốc Tử Giám Khiếu Năng Tĩnh, NXB Hội nhà văn, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khiếu Năng Tĩnh » Sinh cư loạn thế