28/01/2022 01:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thủ 32
首32

Tác giả: Lê Hữu Trác - 黎有晫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 17/07/2021 12:57

 

Nguyên tác

凡士各有志,
心閒身自榮。
文章千古重,
去就一身輕。
酒美花前色,
琴增月下聲。
應知幽逸趣,
能榭世間名。

Phiên âm

Phàm sĩ các hữu chí,
Tâm nhàn thân tự vinh.
Văn chương thiên cổ trọng,
Khứ tựu nhất thân khinh.
Tửu mỹ hoa tiền sắc,
Cầm tăng nguyệt hạ thanh.
Ưng tri u dật thú,
Năng tạ thế gian danh.

Bản dịch của Nguyễn Trọng Thuật

Sĩ mỗi người mỗi chí,
Tâm nhàn là thân vinh.
Văn chương thiên cổ trọng,
Khứ tựu nhất thân khinh.
Rượu ngon bên cảnh đẹp,
Đàn ngọt dưới trăng thanh.
Mới hay thú u dật,
Tránh khỏi thế gian danh.
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 83, 5-1924
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 83, 5-1924

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Hữu Trác » Thủ 32