13/08/2020 06:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Đồng Du
贈同遊

Tác giả: Hàn Dũ - 韓愈

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 26/12/2008 00:22

 

Nguyên tác

喚起窗全曙,
催歸日未西。
無心花裏鳥,
更與有情啼。

Phiên âm

Hoán khởi song toàn thự,
Thôi quy nhật vị tê.
Vô tâm hoa lý điểu,
Cánh dữ hữu tình đề.

Dịch nghĩa

Gọi dậy, ngoài cửa đã sáng
Giục về, mặt trời chưa ngả về tây
Vô tâm chim ở trong hoa
Lại cùng kẻ hữu tình hót mãi

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Gọi dậy lúc bình minh
Giục về nắng chửa chênh
Trong hoa chim chẳng biết
Hót với khách đa tình
Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản, Đường thi trích dịch, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Dũ » Tặng Đồng Du