01/10/2022 09:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kệ thị chúng kỳ 1
偈示眾其一

Tác giả: Trí Chân thiền sư - 智真禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 30/06/2017 07:13

 

Nguyên tác

心本絕塵何用洗,
身中無病豈求醫。
欲知是佛非身處,
明鑑高懸未照時。

Phiên âm

Tâm bản tuyệt trần hà dụng tẩy,
Thân trung vô bệnh khởi cầu y.
Dục tri thị Phật phi thân xứ,
Minh giám cao huyền vị chiếu thì.

Bản dịch của Thích Thanh Từ

Tâm vốn bặt trần đâu cần rửa,
Trong thân không bệnh rước thầy chi.
Phật kia chẳng ở nơi thân ở,
Gương sáng treo cao chửa chiếu gì.
Nguồn: Cảnh Đức truyền đăng lục (tập 1), Lý Việt Dũng, NXB Hồng Đức, 2013
Bài Kệ trên được viết khi Thiền sư Trí Chân làm trụ trì ở chùa Quy Sơn, Phước Châu

Nguồn: Thiền sư Trung Hoa (tập 1), Thích Thanh Từ, NXB Tôn giáo, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trí Chân thiền sư » Kệ thị chúng kỳ 1