16/04/2021 03:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 69 - Tự thán

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 17/07/2007 20:37

 

Gần son thì đỏ, mực thì đen,
Sáng, biết nhờ ơn thuở bóng đèn.
Ăn uống cẩn hằng[1] nơi phép tắc,
Tới lui cho biết lẽ kinh quyền[2].
Nên chăng mặc thế[3] người lành dữ,
Tráo trở dù ai kẻ bạc đen[4].
Ở thế có khôn thì có khó[5],
Chữ rằng: Vô sự tiểu thần tiên[6].
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635). Khảo dị theo các bản Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Khảo dị: “miễn theo”.
[2] Kinh là đi theo đường thẳng, làm theo lễ thường: quyền là quả cân, cân nhắc theo quả cân, linh hoạt tuỳ điều kiện.
[3] Mặc đời.
[4] Ý nói ăn ở tráo trở, bạc đen như ai há có phải là khôn ngoan?
[5] Dẫu khôn ngoan, cũng chẳng tránh khỏi có lúc gặp khó khăn.
[6] Nghĩa chung của toàn bài là khuyên người đời nên lánh xa những chốn xấu xa, xử sự đúng đạo đức, hợp lẽ kinh quyền để giữ lấy cuộc sống yên ổn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 69 - Tự thán