30/09/2022 01:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 063
山居百詠其六十三

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2014 08:33

 

Nguyên tác

山居自在可藏身,
天下知心有幾人。
除卻我家親的子,
世間宜假不宜真。

Phiên âm

Sơn cư tự tại khả tàng thân,
Thiên hạ tri tâm hữu kỷ nhân.
Trừ khước ngã gia thân đích tử,
Thế gian nghi giả bất nghi chân.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi thư thả để tàng thân,
Thiên hạ biết tâm có mấy người.
Trừ có nhà ta con ruột thịt,
Người đời đều giả chớ chẳng chân.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 063