15/08/2022 13:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 065
山居百詠其六十五

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2014 08:41

 

Nguyên tác

山居窮理自歡娛,
不被虛名幻相拘。
三教本來同一體,
非僧非道亦非儒。

Phiên âm

Sơn cư cùng lý tự hoan ngu,
Bất bị hư danh huyễn tướng câu.
Tam giáo bản lai đồng nhất thể,
Phi Tăng phi Đạo diệc phi Nho.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi tột lý tự mình vui,
Chẳng bị danh hư tướng huyễn thu,
Ba giáo vốn là đồng một thể,
Không Tăng không Đạo cũng không Nhu.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 065