23/10/2021 18:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tam tuyệt cú kỳ 1
三絕句其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 19:17

 

Nguyên tác

前年渝洲殺刺史,
今年開州殺刺史。
群盜相隨劇虎狼,
食人更肯留妻子。

Phiên âm

Tiền niên Du Châu sát thứ sử,
Kim niên Khai Châu sát thứ sử.
Quần đạo tương tuỳ kịch hổ lang,
Thực nhân cánh khẳng lưu thê tử.

Dịch nghĩa

Năm trước nơi Du Châu viên thứ sử bị giết,
Năm nay tại Khai Châu viên thứ sử cũng bị giết.
Bọn cướp theo kịp dược với loài sói hổ,
Ăn thịt người cũng không chừa vợ con nữa.

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Năm trước Du Châu giết thứ sử,
Năm nay Khai Châu giết thứ sử.
Bầy cướp theo nhau hơn hổ lang,
Ăn người chừa vợ con sao hử?
(Năm 765)
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Hoàng Trung Thông, NXB Văn học, 1962

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tam tuyệt cú kỳ 1