02/07/2022 21:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kệ tụng
偈頌

Tác giả: Thích Tuyên Hoá - 釋宣化

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 04/07/2017 22:07

 

Nguyên tác

念佛能念無間斷,
口念彌陀打成片。
雜念不生得三昧,
往生淨土定有盼。
終日厭煩娑婆苦,
才將紅塵心念斷。
求生極樂意念重,
放下染念歸淨念。

Phiên âm

Niệm Phật năng niệm vô gian đoạn,
Khẩu niệm Di Đà đả thành phiến.
Tạp niệm bất sinh đắc Tam muội,
Vãng sinh Tịnh thổ định hữu phán.
Chung nhật yếm phiền Ta Bà khổ,
Tài tướng hồng trần tâm niệm đoạn.
Cầu sinh Cực Lạc ý niệm trùng,
Phóng hạ nhiễm niệm quy tịnh niệm.

Bản dịch của (Không rõ)

Niệm Phật niệm hoài không gián đoạn,
Hồng danh đồng khởi tại tâm can.
Tạp niệm không sinh Tam-muội được,
Vãng sinh Tịnh độ có phần sang.
Trọn ngày chán nản Ta Bà khổ,
Tâm niệm hồng trần dứt sạch quang.
Cầu sinh Cực Lạc luôn trong ý,
Nhiễm niệm dứt trừ, Tịnh niệm toàn.
Nguồn: Thi kệ niệm Phật (Nhiều tác giả), Thích Chí Giác Châu, NXB Phương đông, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Tuyên Hoá » Kệ tụng