27/09/2021 13:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ dạ vấn bốc đồng Hành Phủ
夏夜問卜同衡甫

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 19/07/2014 17:38

 

Nguyên tác

可向靈均談卜居,
吾疑已決十年初。
一錢不值文章事,
再揲終尋悔吝餘。
脫俗未能聊尔尔,
問心自信且如如。
殘更倦倚南窗看,
幾點疏星繞戶除。

Phiên âm

Khả hướng Linh Quân[1] đàm bốc cư[2],
Ngô nghi dĩ quyết thập niên sơ.
Nhất tiền bất trị văn chương sự,
Tái thiệt[3] chung tầm hối lận dư.
Thoát tục vị năng liêu nhĩ nhĩ,
Vấn tâm tự tín thả như như.
Tàn canh quyện ỷ nam song khán,
Kỷ điểm sơ tinh nhiễu hộ trừ.

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Cùng Khuất Nguyên bàn chọn chỗ ở
Ý ta đã quyết chục năm xưa
Văn chương chẳng đáng đồng tiền nhỏ
Bốc phệ xem ra hận luỵ thừa
Trong cõi tục thôi đành thế thế
Hỏi lòng mình hãy tạm như như
Canh tàn, mệt, tựa song nam ngắm
Sao dọi quanh thềm mấy đốm thưa
Hành Phủ: xem chú thích bài "Dạ thoại thị Phan Hành Phủ".

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Tự của Khuất Nguyên. Chữ Quân trong các bản chép đều viết là 鈞, hiệu chính lại.
[2] Bói chọn chỗ ở, cũng là tên một bài trong Sở từ.
[3] Chia đếm cỏ thi, một cách bói quẻ thời xưa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Hạ dạ vấn bốc đồng Hành Phủ