20/03/2023 16:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Trăn sư kỳ 2
送臻師其二

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 13/01/2011 07:03

 

Nguyên tác

苦海迷途去未因,
東方過此幾微塵?
何當百臆蓮花上,
一一蓮花見佛身?

Phiên âm

Khổ hải mê đồ khứ vị nhân,
Đông phương quá thử kỷ vi trần?
Hà đương bách ức liên hoa thượng,
Nhất nhất liên hoa kiến Phật thân?

Dịch nghĩa

Biển khổ đường mê vẫn chưa dứt được,
Từ phương Đông qua đó, chẳng hay là mấy kiếp vi trần?
Bao giờ trên trăm ức hoa sen nở,
Mỗi một hoa sen nở thấy thân đức Phật hiện?

Bản dịch của Lê Quang Trường

Biển khổ đường mê còn vướng chân,
Phương Đông qua đó mấy vi trần?
Bao giờ trăm ức hoa sen nở,
Mỗi cánh sen vàng thấy Phật thân?
Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Tống Trăn sư kỳ 2