13/04/2021 09:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 176 - Sĩ nhân hoạ vận

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/04/2020 20:18

 

Có thân có của phải hay lo,
Noi học song trời phú tính cho.
Ngày vắng xem thông dăm bảy quyển,
Đêm thanh đọc suốt một hai pho.
Làm văn quan điểm[1] bày hàng diệc,
Áo gấm vua ban bố tử cò[2].
Này mặt trạng nguyên sao có hổ,
Ai lấy con mình thời gả cho.
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nghĩa của đề mục: Học trò hoạ vần.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Quan là quan trường chấm thi, điểm là phê điểm. Tức chấm và khuyên khen văn hay tiếp nối nhau, như bầy chim diệc từng hàng bay.
[2] Vải thêu chim cò. Xưa phẩm phục quan văn thêu chim cò, quan võ thêu cọp. Ai đỗ đầu trạng nguyên được ban áo mạo và áo có thêu chim cò.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 176 - Sĩ nhân hoạ vận