26/07/2024 05:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sương thiên hiểu giốc - Chiết hoa
霜天曉角-折花

Tác giả: Tưởng Tiệp - 蔣捷

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 10/07/2005 03:07

 

Nguyên tác

人影窗紗,
是誰來折花。
折則從他折去,
知折去,
向誰家。

簷牙枝最佳,
折時高折些。
說與折花人道,
須插向,
鬢邊斜。

Phiên âm

Nhân ảnh song sa,
Thị thuỳ lai chiết hoa.
Chiết tắc tòng tha chiết khứ,
Tri chiết khứ,
Hướng thuỳ gia.

Thiềm nha chi tối giai,
Chiết thì cao chiết ta.
Thuyết dữ chiết hoa nhân đạo,
Tu sáp hướng,
Mấn biên tà.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Thoáng bóng song sa
Kìa ai vào bẻ hoa
Bẻ mặc cho ai bẻ lấy
Ai bẻ lấy
Về đâu ta

Nhất cành bên chái nhà
Bẻ hơi cao chút a
Nhắn khách bẻ hoa rõ
Nên cắm mé
Tóc mai xoà

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tưởng Tiệp » Sương thiên hiểu giốc - Chiết hoa