10/12/2022 13:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ Hồ Thành trúng trạng nguyên
賀胡城中狀元

Tác giả: Đỗ Tử Vi - 杜子微

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 01/08/2008 07:50

 

Nguyên tác

燕山丹桂再回春,
喜見張梁榜樣存。
兩世芳名標雁塔,
一家盛事溢龍門。
路非回也美難繼,
皙有參乎道愈尊。
料想斯文天未喪,
父爭元子亦爭元。

Phiên âm

Yên sơn đan quế tái hồi xuân,
Hỉ kiến Trương, Lương bảng dạng tồn.
Lưỡng thế phương danh tiêu Nhạn Tháp,
Nhất gia thịnh sự dật Long Môn.
Lộ phi Hồi dã, mỹ nan kế,
Tích hữu Sâm hồ, đạo dũ tôn.
Liệu tưởng tư văn thiên vị táng,
Phụ tranh nguyên, tử diệc tranh nguyên.

Dịch nghĩa

Cây đan quế ở Yên Sơn lại hồi xuân,
Mừng thấy tấm gương hai họ Trương, Lương vẫn còn.
Cả hai đời danh thơm được nêu trên Tháp Nhạn,
Trong một nhà việc thịnh trần ngập chốn Long Môn.
Nhan Lộ không Nhan Hồi, cái đẹp khó mà nối tiếp,
Tăng Tích có Tăng Sâm, đạo học càng được nêu cao.
Nghĩ rằng trời chưa để mất tư văn,
Cha giành được khôi nguyên, con cũng giành được khôi nguyên.

Bản dịch của Trương Việt Linh

Yên Sơn quế đỏ lại hồi sinh
Mừng thấy Trương, Lương họ vẫn còn
Danh tốt hai đời nêu Nhạn Tháp
Việc hay một cửa ngập Long Môn
Lộ không Hồi, đẹp khó nối tiếp
Tích có Sâm, đạo càng thêm tôn
Tư văn trời đất chưa thu lại
Ngôi trạng cha dành để lại con
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Tử Vi » Hạ Hồ Thành trúng trạng nguyên