01/12/2022 03:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thôn vũ
村雨

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 09/10/2012 09:34

 

Nguyên tác

雨聲傳兩夜,
寒事颯高秋。
挈帶看朱紱,
開箱睹黑裘。
世情隻益睡,
盜賊敢忘憂。
松菊新沾洗,
茅齋慰遠遊。

Phiên âm

Vũ thanh truyền lưỡng dạ,
Hàn sự táp cao thu.
Khiết đới khan chu phất[1],
Khai tương đổ hắc cừu[2].
Thế tình chích ích thuỵ,
Đạo tặc cảm vong ưu.
Tùng cúc tân triêm tẩy,
Mao trai uỷ viễn du.

Dịch nghĩa

Tiếng mưa rơi đã hai đêm liền,
Cái lạnh vào giữa mùa thu.
Đeo cái dải vào thì coi áo đỏ,
Mở rương ra thấy áo lông đen.
Tình đời chỉ khiến mình thêm buồn ngủ,
Giặc cướp còn nhiều, mình nào dám làm ngơ.
Thông với cúc tưới ướt như mới,
Nhà lạ nên thoái mái ra đi xa.

Bản dịch của Phan Ngọc

Mưa hai đêm sầm sập
Trời lạnh, thu đến lâu
Sờ đai nhìn lụa đở
Mở rương ngắm áo cầu
Tình đời chỉ muốn ngủ
Giặc cướp phải loa âu
Cúc tùng được mưa gội
Có nhà đỡ đi đâu
(Năm 764)

Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Áo lễ thời xưa che tới gối. Sau này dùng chỉ áo các quan.
[2] Lấy bộ da lông con điêu nâu hay tía để may thành áo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thôn vũ